ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 31 май 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Изслушване на главния директор на ГД „Охрана“ в изпълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол 
№ 13/10.05.2018 г. , т. 27. 
* * * * * 
2. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура – Мездра, във връзка с подадена молба от административния ръководител за освобождаване от заеманата длъжност. 
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
„Дава съгласие“ 
3. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на климатична инсталация. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 11 броя климатични системи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за авариен ремонт на канализацията. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за основен ремонт на стълбище и входна врата. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на пожаротехнически средства и самозатваряща се негорима врата. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изработване на проект за пожароизвестителна адресируема система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в сградата на Районен съд гр. Лом“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на система за звукозапис и видеонаблюдение в реално време. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за демонтаж на негоден ел. котел. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение за корекция на бюджета на съдебната власт за 2017 г. във връзка с писмо на министъра на финансите. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение относно изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на възстановен съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за подмяна на 2 броя врати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на помещения. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за разкриване на регистратура по ЗЗКИ, изработка и монтаж на метална решетка и параван от ПДЧ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за авариен ремонт на канализационен щранг. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за текущ ремонт. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване на 12 броя работни столове. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 10 броя климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на климатик. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г . 
30. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
31. Проект на решение за корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Одитни доклади 
35. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Сливница. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Разни 
36. Проект на решение относно справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
37. Проект на решение за одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБ, главния инспектор на ИВСС и директора на НИП за I-во тримесечие на 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
38. Проект на решение за упълномощаване на и.д. главен секретар на ВСС за сключване на граждански договор. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
39. Актуализиране на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи - на основание чл. 218, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и Инспектората към ВСС - на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, считано от 01.04.2018 г. и отправяне на предложение до колегиите за актуализиране на Класификатор на длъжностите на администрацията на съдилищата и Класификатор на длъжностите на администрацията на ПРБ - на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
40. Проект на решение по предложението на г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет във връзка с реализиране на проектите с европейско и международно финансиране, по които ВСС е бенефициент или партньор. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

41. Проект на решение за разпределение ползването на помещения от Национална следствена служба и Специализираната прокуратура в имотите на бул. „Г. М. Димитров” № 42. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
42. Проект на решение за предприемане на действия по отписване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, р-н „Аспарухово“, кв. „Галата“, местност „Черноморец“ от баланса на ВСС. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
43. Проект на решение за утвърждаване на образци на заявление (приложение № 1) и декларация (приложение № 2), на основание чл. 16, ал. 3 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди, приети от Пленума на ВСС с решение по протокол № 12/26.04.2018 г., т. 56. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“ 
44. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне в цялост на ВСС на недвижим имот – публична държавна собственост. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

 ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

45. Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
46. Проект на решение относно Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 г. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
47. Проект на решение за определяне на представители за участие в работна група към Министерство на правосъдието по повод усъвършенстване на нормативната уредба на медиацията. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
48. Проект на решение по становище на Комисията за защита на личните данни относно въпроси, касаещи точното и еднакво прилагане на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, и Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
49. Изразяване на становище дали обявените с решение на съответния Общинския съвет празнични и неприсъствени дни на територията на съответната община, район, кметство или населеното място са неприсъствени и за органите на съдебната власт на територията на същите. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
50. Проект на решение по писмо от Секретариата на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети (БЕСМСС) с приложени протокол от проведена среща на Борда на 18 април 2018 г., в гр. Тирана, въпросници по темите на ХIII-та Конференция, покана и проект на дневен ред за Конференцията, която ще се проведе в периода 21-22 юни 2018 г. в гр. Будва, Черна гора. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
* * * * * 
51. Определяне на магистрати от Апелативните райони за участие в обучение за наставничество на стажанти и утвърждаване на учебна програма в изпълнение на проект „Развитие на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност“ 
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
 


Публикуван на:
28 май 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд