Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да разкрие една щатна длъжност в Окръжен съд – Пловдив чрез съкращаване на една щатна длъжност в Окръжен съд – Добрич

29 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Добрич, считано от датата на вземане на решението и съответно да разкрие една щатна длъжност в Окръжен съд – Пловдив. Предложението ще бъде разгледано на заседание на Пленума на ВСС на 31.05.2018 г.

Разкриването на нова щатна длъжност се налага във връзка с преназначаването на Веселин Ханджиев – председател на Окръжен съд – Пловдив, поради изтеклия му мандат на 29.04.2018 г. С решение на Съдийската колегия от 17.04.2018 г. и при липса на свободни длъжности Ханджиев е възстановен на незаета конкурсна длъжност „съдия“, на която трябва да встъпи назначеният кандидат, от конкурс за първоначално назначаване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд