Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира седем и повиши на място в по-горен ранг двама съдии

29 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Анна Георгиева Георгиева - съдия в Районен съд – Карлово, Павел Александров Ханджиев – съдия в Окръжен съд – Бургас, Николинка Георгиева Чокоева – Милева – съдия в Окръжен съд – Русе, Наталия Денева Георгиева, Аглика Ивайлова Гавраилова, Мария Минчева  Велкова – съдии в Окръжен съд – Русе  и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „много добра“.

Съдийската колегия предвид решение на Пленума по протокол № 27/14.09.2017 г. относно приложението на параграф 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ и постъпили становища не откри процедури по периодично атестиране на Елена Иванова Балджиева, Ралица Йорданова Русева, Велизар Тодоров Бойчев, Венцислав Димитров Василев, Мирослав Архангелов Йорданов – съдии в Районен съд - Русе. Пленумът е приел, че разпоредбата в частта „назначените до влизане в сила ЗИДЗСВ“ не е относима спрямо магистрати, които имат придобит статут на несменяемост и са получили две последователни положителни комплексни оценки „добра“ и много добра“ от периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. На магистрата може да бъде проведено извънредно атестиране в бъдещ момент, с оглед регламентираните четири хипотези на чл. 197, ал. 5 от ЗСВ.

Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Жаклин Димитрова Петрова-Комитова  – съдия в Софийски градски съд и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решенията: Магдалена Колева Давидова – Янева – заместник-председател на Районен съд – Варна; Десислава Георгиева Манасиева-Жекова – заместник председател на Районен съд – Варна.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд