Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели ползването на имота на бул. „Г. М. Димитров“ № 42 между НСлС и Специализираната прокуратура и отправи искане недвижимия имот на ул. „Черковна“ № 90 да бъде предоставен на Съвета

31 май 2018 година

 Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели ползването на имота на бул. „Г. М. Димитров“ № 42 между Националната следствена служба и Специализираната прокуратура, съобразно определените досега за техните нужди помещения. Теренът, върху който е разположен комплексът от сгради, остава за съвместно ползване от НСлС и Специализираната прокуратура.

Целият имот на НСлС е заприходен по балнас на ВСС, след преминаването на управление на имотите на съдебната власт от Министерство на правосъдието към ВСС. За имота е съставен акт за публична държавна собственост, който е в процес на актуализация, с оглед влязлата в сила кадастрална карта на Район „Изгрев“. Стопанисването на имота е възложено на директора на НСлС с решение на Пленума на ВСС по протокол № 40/03.11.2016 г.

С решение от днес Пленумът упълномощи представляващия ВСС да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне в цялост на ВСС, на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на ул. „Черковна“ № 90, по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд