ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
6 юни 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Варна
Кандидати:
- Вилен Стефан Мичев - и.ф. административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна;
- Владимир Чавдаров Станков – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна;
- Стефка Георгиева Якимова - прокурор в Апелативна прокуратура - Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Произнасяне по определение на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 31 по описа за 2017 г. на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Кирил Христов Николов – следовател в Следствения отдел на СГП.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Мариана Панчева Мачева – следовател в Следствения отдел на СГП.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Теодор Иванов Иванов – следовател в Следствения отдел на СГП.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура – Разлог за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Мирослав Валериев Каназирев – прокурор в Районна прокуратура – Разлог.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
7. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Монтана, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Никола Венелинов Ставрев – прокурор в Районна прокуратура – Монтана.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ
8. Изслушване на Росица Георгиева Георгиева - прокурор в Окръжна прокуратура - Кърджали, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Изслушване на Диана Велчева Спасова - прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за извънредно атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

10. Проект за изменение и допълнение на Правилата за работа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на главния прокурор за поощряване на Лидия Георгиева Георгиева, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол за поощряване на Димитър Колев Димитров - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ямбол, с отличие „служебна благодарност и грамота“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по молбата на Димитър Колев Димитров за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Ямбол, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по молбата на Георги Викторов Палански за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Мездра.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Перник за назначаване на Бисер Игнатов Ковачки - прокурор в Районна прокуратура – Перник, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Перник.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по молбата на Венета Димитрова Стефанова - Иванова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6, от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по молбата на Мария Иванова Николова -прокурор в Софийска районна прокуратура, за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по процедура за преназначаване на 1 (един) прокурор по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районна прокуратура - Елена в Районна прокуратура - Плевен, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 13/09.05.2018 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение относно възражение от Ангел Демирев Кънев - прокурор в Софийска районна прокуратура, срещу недопускане до участие в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. конкурс за повишаване и заемане на 14 (четиринадесет) свободни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение относно възражение от Ангел Стефанов Атанасов - прокурор в Районна прокуратура – Сандански, срещу недопускане до участие в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. конкурс за повишаване и заемане на 17 (седемнадесет) свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение относно възражение от Мария Тошкова Стефанова - прокурор в Районна прокуратура – Сандански, срещу недопускане до участие в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. конкурс за повишаване и заемане на 17 (седемнадесет) свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура за предварително атестиране на Тихомир Петков Стоев - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за предварително атестиране на Сийка Христова Дечева - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за предварително атестиране на Велин Михайлов Воденичаров - прокурор в Районна прокуратура - Елин Пелин (към момента на предложението прокурор в Софийска районна прокуратура).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Бургас за придобиване статут на несменяемост на Венета Димитрова Стефанова - Иванова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Благоевград за придобиване статут на несменяемост на Красимир Симеонов Тодоров - прокурор в Районна прокуратура - Благоевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Добрич за периодично атестиране на Тодор Димов Тодоров - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Балчик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Габрово за повишаване на Жени Христова Шикова - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Габрово, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Добрич за повишаване на Радослав Георгиев Бухчев - прокурор в Окръжна прокуратура - Добрич, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Пазарджик за повишаване на Красимир Георгиев Танев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Панагюрище, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Сливен за повишаване на Милена Радостинова Радева - прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Стара Загора за повишаване на Маргарита Петрова Димитрова - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Проект на решение по предложението на Виолета Николова Златева - Лазова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Проект на решение по предложението на Нели Иванова Славова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Бургас за повишаване на Сузана Тодорова Чинева - Койнова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
36. Проект на решение по предложението на Кристина Йорданова Боева - прокурор в Районна прокуратура – Варна, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Велико Търново за повишаване на Цанко Ганчев Цанев - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Велико Търново, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
38. Проект на решение по доклад от Петя Пешева - Манолова - прокурор в Софийска районна прокуратура, за дейността й като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на Европейската комисия, за периода 16.04.2014 г. - 15.04.2018 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

39. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор” в 1 /една/ щатна бройка за длъжност „програмист” в Администрацията на главния прокурор.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
40. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за съкращаване и разкриване на щатни бройки за съдебни служители.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
* * * * *
41. Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, за утвърждаване /решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/31.05.2018 г./
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
* * * * *
42. Предложение относно начин на връчване на отличия и награди по чл. 303 от Закона за съдебната власт на прокурори и следователи.
Внася: Главен прокурор

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
07 юни 2018 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд