ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 7 юни 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Проект на решение във връзка с изслушването на главния директор на ГД „Охрана“, проведено на 31 май 2018 г. относно изпълнение на задълженията по чл. 391, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.
* * * * *
2. Проект на решение по процедура за преназначаване на 1 /един/ прокурор по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районна прокуратура - Елена в Районна прокуратура - Плевен, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 13/09.05.2018 г.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за внедряването на автоматично осчетоводяване на разходите за работни заплати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за корекция по бюджета на съда за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт за отстраняване на щети от настъпило застрахователно събитие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за текущ ремонт на 4 броя работни помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 брой UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за подмяна на климатик на служебен автомобил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
12. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
17. Проект на решение по информация от Националния институт на правосъдието относно действащите проекти, в качеството му на бенефициент по ОПДУ и партньор по проекти, финансирани от Европейската комисия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

18. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление на сградите, предоставени за ползване на органите на съдебната власт“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
19. Проект на решение по предложението на кмета на Община Тервел за анексиране на договори за безвъзмездно управление.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
20. Проект на решение за завеждане по баланса на ВСС на незастроен поземлен имот, гр. Сливница.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

21. Проект на решение за предоставяне на актуална информация за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г., в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
22. Проект на решение за предоставяне на актуална информация за изпълнение на препоръките от независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България и анализа на нейната независимост и Пътна карта за изпълнение на препоръките от анализа на Прокуратурата на Република България на решенията на Европейския съд по правата на човека.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
23. Проект на решение за командироване на участници в IX-та Международна конференция на Международната асоциация за съдебна администрация (IACA), която ще се проведе в периода 16-19 септември 2018 г. гр. Фоз до Игуасу, Бразилия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
04 юни 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд