Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага разкриване на една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Несебър

5 юни 2018 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не подкрепи направените от Комисията по атестирането и конкурсите на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт предложения СК да инициира Пленумът на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ по една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград и Районен съд – Омуртаг. На основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт Съдийската колегия предлага Пленумът на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Несебър, като предложението се внася за разглеждане и произнасяне в заседание на Пленума на ВСС, насрочено на 21 юни 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС остави без уважение и предложенията на административните ръководители на Районен съд – Казанлък, Районен съд – Плевен, Районен съд – Самоков, Районен съд – Нови Пазар, Районен съд – Ихтиман, за увеличаване на щатната численост на съответния съд с по една нова длъжност „съдия“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд