Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага Пленумът да разкрие нова длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд

5 юни 2018 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на Даниела Росенова Иванова, и. ф. административен ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд, за преназначаване на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт в Апелативен съд – София – наказателна колегия.

Колегията не подкрепи и предложение на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС обосновано с чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС да се съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Силистра, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ Пленумът на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от 04.06.2018 г.

Предложението се внася за разглеждане от Пленума на ВСС на заседание, насрочено за 07.06.2018 г.

Съдийската колегия на ВСС взе предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205 от ПЗР на ЗСВ административният ръководител с приключил мандат има възможност да се върне на заеманата преди избора длъжност или да остане в същия орган на съдебната власт, където е заемал длъжността „административен ръководител“.

Преди избора ѝ за административен ръководител на Апелативен специализиран наказателен с решение на ВСС по протокол № 40/01.12.2011 г., съдия Даниела Росенова е заемала длъжността „съдия“ в Софийски градски съд, т. е на по-ниско ниво. Посочената разпоредба на ЗСВ дава възможност след приключване на мандата на административен ръководител, магистратите да останат в същия орган, където са назначени от по-ниско ниво, но не предвижда допълнителна възможност за избор на друг равен по степен на него орган на съдебната власт.

В обсъждането и гласуването на решенията не участва Драгомир Кояджиков – член на Съдийската колегия, предвид направен отвод.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд