Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира трима съдии и повиши в ранг четирима магистрати

5 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 209, ал 4 от Закона за съдебната власт прие комплексна оценка „много добра“ на Васил Крумов Петров – съдия в Софийския районен съд, Албена Борисова Дойнова – съдия в Районен съд - Пловдив. Съгласно решението те придобиват статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Ралица Борисова Димитрова – съдия в Софийския градски съд, и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Съдийската колегия не взе решение по предложение на КАС да не се открива процедура по периодично атестиране на Веселин Ангелов Петричев – съдия в Районен съд – Велинград, и на Галина Николова Иванова – съдия в Районен съд – Нови Пазар. Съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17, относно приложението на § 206, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), разпоредбата в частта „назначените до влизане в сила ЗИДЗСВ“ не е относима спрямо магистрати, които имат придобит статут на несменяемост и са получили две последователни положителни комплексни оценки „добра“ и „много добра“ от периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 234 от ЗСВ повиши на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решенията: Миглена Северинова Кавалова – Шекирова – съдия в Районен съд – Дупница, Вера Светославова Найденова – съдия в Районен съд – Плевен и Татяна Андонова Лефтерова – Савова – съдия в Районен съд – Добрич.

Колегията взе решение за повишаване на място в по-горен ранг на Радослава Маринова Йорданова – административен ръководител – председател на Районен съд – Ихтиман.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд