Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия предлага Пленумът на ВСС да отправи искане до Министерството на финансите за включване на допълнителен проект по Програмата на ЕС за подкрепа на структурни реформи

5 юни 2018 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага Пленумът да отправи искане до Министерството на финансите в качеството му на Координационно звено по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структури реформи, за включване в списъка с приоритизирани искания от 2017 г. за получаване на подкрепа по Програмата, одобрен с Решение № 63/20.10.2017 г. на Министерски съвет, проект с предмет: „Реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела“.

С решението на Пленума трябва да се възложи на представляващия ВСС Боян Магдалинчев, и на членовете на Съвета за координиране към ВСС Боряна Димитрова и Даниела Марчева – членове на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС, да изготвят текста на посоченото искане в срок до 08.06.2018 г., след което то да бъде изпратено незабавно в Министерството на финансите.

Решението е взето във връзка с получено във ВСС на 31.05.2018 г. писмо от министъра на правосъдието, в което се посочва, че на 29.05.2018 г. Министерският съвет е оттеглил от списъка с приоритизираните искания за 2017 г. предложение с предмет „Осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ на ВАС и системата на административните съдилища. Изготвяне на предложения за оптимизиране и регулиране на натовареността на ВАС и административните съдилища, включително чрез промяна на подсъдността на определени видове дела и структурни мерки“.

Министърът на правосъдието предлага да се потърси възможност за усвояване на освободените средства, като се отчита отправената в доклада на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, публикуван през месец януари 2017 г., препоръка „да се намери решение на положението с натовареността в най-натоварените съдилища въз основа на новите стандарти за натовареност и да се постигне съгласие за реформа на съдебната карта едновременно с развитието на електронното правосъдие“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд