Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Владимир Чавдаров за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 11 гласа „за“ Владимир Чавдаров за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна.

В изборната процедура участваха още двама кандидати Вилен Стефан Мичев – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна и Стефка Георгиева Якимова – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна.

Прокурор Чавдаров има над 24 години юридически стаж. Кариерата му започва като „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София на 28.05.1999 г, а от 20.12.2000 г. до 11.07.2004 г. е военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София. В периода 12.07.2004 г. – 09.01.2005 г. е заместник на административния ръководител – заместник – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София. Бил е административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – Варна от 10.01.2005 г. до 10. 01.2010 г., като за кратко е бил и.ф. административен ръководител. В периода от 25.01.2010 г. до 25.01.2015 г. е административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна. След изтичане на мандата му от 26.01.2015 г. до 21.07.2015 г. заема длъжността „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна, а от 21.07.2017 г. и към настоящия момент за втори мандат е административен ръководител .

Прокурор Чавдаров е награждаван със заповеди на главния прокурор на Република България, на Командващия военно-морските сили, на министъра на вътрешните работи, на министъра на отбраната.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът определя три основни направления в дейността на прокуратурата – на апелативно, окръжно и районно ниво за постигане по-добра ефективност в работата на магистратите и служителите в апелативната, окръжните и районните прокуратури. Кандидатът заяви, че основните принципи в работата му ще бъдат приемственост, утвърждаване и усъвършенстване на добрите практики и запазване на колегиалните отношения.

Сред заложените мерки в концепцията са повишаване правната квалификация и професионализма на магистратите и разследващите органи, подобряване качеството на изготвяните прокурорски актове, засилване на контролните функции по надзори, постоянен контрол по делата взети на специален надзор, корупционните престъпления и неприключилите дела за организирана престъпност. Акцент е поставен върху приложението на съкратените форми на разследване, увеличаване натовареността на следователите, провеждане на магистратски съвещания за формиране на единно становище по наказателно-материални и наказателно-процесуални проблеми, както и на решения, имащи дългосрочно и стратегическо значение за работата на прокуратурата.

Предвижда се прозрачност в работата по превенция на престъпната дейност, участие на всички прокурори от Апелативната прокуратура при извършване на комплексни ревизии в окръжните прокуратури, водене на ефективна медийна политика, оптимизиране ефективността на деловодната дейност и отстраняване на затрудненията при работата на УИС-2 на ПРБ, строга финансова дисциплина при разходване на бюджетни средства.

По отношение на районните прокуратури се предвижда засилена контролно-ревизионна дейност на окръжните прокуратури, недопускане поради продължително разследване на  дела с привлечени обвиняеми повече от 2 години, увеличаване броя на бързите и незабавните производства, засилване на противодействието срещу битовата престъпност, намаляване броя на оправдателните съдебни актове и на върнатите от съда дела.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Пламена Цветанова, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова и Огнян Дамянов във връзка със структурирането на управленския екип, приложимите мерки за подобряване на срочността, средствата чрез които Апелативната прокуратура може да подпомогне подобряване дейността на окръжните и районните прокуратури, личната мотивация на кандидата за участие в процедурата и очакванията му за начина, по който ще бъде приет от колегите си предвид факта, че е окръжен прокурор.

Кандидатурата на Владимир Чавдаров бе подкрепена от членовете на ВСС Йордан Стоев и Евгени Диков, които се позоваха на отлично структурираната концепция, очертаните положителни насоки в дейността на прокуратурите от апелативния район, констатираните негативни тенденции и предложените начини за отстраняването им. Сред изложените аргументи бяха опитът на Чавдаров като административен ръководител, визията му за развитието на апелативния район и реалната възможност тя да бъде успешно реализирана, съобразно предходната практика на кандидата.

Посочено бе, че кандидатът се отличава с принципност, стриктност и безспорен професионализъм. Отчетено бе, че е налице практика на ВАС по сходни казуси, при които магистрати от по-ниски нива се назначават за административни ръководители, без да са единствени кандидати в процедурите.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд