Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС изслуша двама прокурори поради постъпили възражения срещу изготвените им атестационни оценки, атестира осем прокурори и повиши на място в по-горен ранг десет прокурори

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, Росица Георгиева Георгиева – прокурор в Окръжна прокуратура – Кърджали, поради постъпило възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост, както и на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Диана Велчева Спасова – прокурор в Софийска районна прокуратура във връзка с възражение срещу изготвената й комплексна оценка за извънредно атестиране.

Прокурорската колегия остави без уважение възражението на прокурор Георгиева и прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Добра“. Георгиева придоби статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решение.

Колегията уважи възражението на прокурор Спасова и възложи на Комисията по атестирането и конкурсите да изготви нова комплексна оценка.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Тихомир Петков Стоев – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, Сийка Христова Дечева – прокурор в Софийска районна прокуратура, Велин Михайлов Воденичаров – прокурор в Районна прокуратура – Елин Пелин и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията прие комплексна оценка „Много добра“ на Венета Димитрова Стефанова-Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Красимир Симеонов Тодоров – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград,  които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Тодор Димов Тодоров – административен ръководител –районен прокурор на Районна прокуратура – Балчик и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. С чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ извънредно атестиране на Петър Христов Петров – административен ръководител – районен прокурор на районна прокуратура – Дулово и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

С решения на колегията от днес, на основание чл. 234 от ЗСВ, бяха повишени на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решенията Жени Христова Шикова – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово, Радослав Георгиев Бухчев – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, Красимир Георгиев Танев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Панагюрище, Милена Радостинова Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, Маргарита Петрова Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, Виолета Николова Златева-Лазова, Нели Иванова Славова – прокурори в Софийска районна прокуратура, Сузана Тодорова Чинева-Койнова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Кристина Йорданова Боева – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Цанко Ганчев Цанев – заместник на административния ръководител на Районна прокуратура – Велико Търново.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд