Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС увеличи броя на прокурорите от ВКП в състава на Комисията по атестирането и конкурсите

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за дейността си, като увеличи с двама броя на прокурорите в Комисията по атестирането и конкурсите (КАК), избирани от Общото събрание на Върховна касационна прокуратура. Вместо трима в КАК ще участват петима прокурори от ВКП.

Преходните и заключителните разпоредби на Правилата са допълнени с нови текстове, които регламентират, че съставът на КАК се увеличава, от 06.07.2018 г. – след изтичане едногодишния мандат на изборните членове на Комисията, определени с решение на Прокурорската колегия по протокол № 25/05.07.2017 г. В същия срок Колегията ще определи новите членове на КАК избрани от Общите събрания на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и следователите от Националната следствена служба за следващия едногодишен период.

Увеличаването на състава на Комисията по атестирането и конкурсите  следва да осигури ритмичност и нормални темпове на работа при осъществяване на конкурсните процедури и при изпълнение на законовите срокове за провеждане на атестиране. От началото на 2018 г. статистическите данни показват тенденция за повишаване броя на атестираните. Освен планираните за 2018 г. процедури, които са над 300, допълнително, съгласно изискването на чл. 197, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗСВ спрямо участници в процедурите по избор на административни ръководители и в конкурси се откриват такива за извънредно атестиране. След измененията в ЗСВ КАК провежда извънредно атестиране на допуснатите кандидати при участието им в конкурсни процедури за повишаване в длъжност за ВКП, ВАП и НСлС.

Предварително атестиране се провежда и на „младшите прокурори“ и „младшите следователи“ преди встъпването им в длъжност „прокурор“ или „следовател“, които ежегодно са около 35 души.

Изборните членове на КАК участват и като членове на конкурсни комисии в конкурсите за младши прокурори и следователи, както и в конкурсите за повишаване и преместване, които се обявяват и провеждат ежегодно през месеците март-април-май.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд