Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри двама следователи и реши невръчените отличия по реда на чл. 303 от ЗСВ да бъдат връчени на заседанието на колегията на 04.07.2018 г.

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ:

  • Лидия Георгиева Георгиева с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества и
  • Димитър Колев Димитров – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ямбол, с отличие „служебна благодарност и грамота“, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Димитър Колев бе освободен, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст от заеманата длъжност, считано от 08.06.2018 г. Прокурорската колегия реши невръчените до момента отличия на поощрените прокурори и следователи да бъдат връчени на предстоящото заседание на 04.07.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд