Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предложи на Пленума на ВСС да разкрие една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура–Плевен чрез съкращаване на една щ. бр. в Районна Прокуратура–Елена във връзка с процедура за преназначаване по реда на чл. 194 от ЗСВ

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати щатната численост на Районна прокуратура Елена с една длъжност „прокурор“, като разкрие съответно една длъжност в Районна прокуратура – Плевен, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Решението е във връзка с процедурата за преназначаване на прокурор по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районна прокуратура – Елена в Районна прокуратура – Плевен.

Процедурата за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 13/09.05.2018 г., въз основа на постъпило предложение от апелативния прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново и във връзка с трайната тенденция за увеличаване обема на работата на прокурорите в Районна прокуратура – Плевен от 2015 г. насам.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд