Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отхвърли възражения на прокурори срещу недопускането им до участие в обявени конкурси

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отхвърли, на основание чл. 182, ал. 5 от ЗСВ, възражението от Ангел Демирев Кънев – прокурор в Софийска районна прокуратура, Ангел Стефанов Атанасов и Мария Тошкова Стефанова – прокурори в Районна прокуратура – Сандански, срещу недопускането им до участие в обявените с решение на Колегията по протокол № 6/21.02.2018 г. конкурси за повишаване и заемане на 14 свободни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура и конкурс за повишаване и заемане на 17 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.

С оглед извършена по реда на чл. 191, ал. 3 от ЗСВ във вр. с чл. 30 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. проверка на документите, прокурор Кънев не е допуснат до участие в конкурса за длъжността „прокурор“, тъй като не отговаря в пълнота на изискването на чл. 191, ал. 1, изр. 1-во и чл. 164, ал . 3 от ЗСВ, а именно не е прослужил минимум 3 години на заеманата длъжност и няма най-малко 10 години стаж за длъжността, за която кандидатства.

Прокурор Атанасов не е допуснат до участие в конкурса за длъжността „следовател“, тъй като не отговаря в пълнота на изискването на чл. 191, ал. 1, изр. 1-во и чл. 164, ал . 2 от ЗСВ, а именно не е прослужил минимум 3 години на заеманата длъжност и не притежава изискуемия за длъжността, за която кандидатства юридически стаж.

Прокурор Стефанова не е допусната до участие в конкурса длъжността „следовател“, тъй като не отговаря в пълнота на изискването на чл. 191, ал. 1, изр. 1-во и чл. 164, ал . 2 от ЗСВ, а именно не е прослужил минимум 3 години на заеманата длъжност.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд