Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС оптимизира щатната численост на съдебните служители в Прокуратурата на Република България

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия предложи на Висшия съдебен съвет трансформира 1 щ.бр. за длъжност „системен администратор“ в 1 щ.бл. за длъжност „програмист“ в администрацията на главния прокурор, дирекция „Информационно обслужване и технологии“, отдел „Информационно обслужване“.

С решение от днес Колегията увеличи щатната численост на съдебните служители в Специализираната прокуратура с 22 щатни бройки във връзка с разширяването на компетентността ѝ, предвидено с измененията в НПК от месец ноември  2017 г.

Прокурорската колегия указа на административния ръководител на Софийска градска прокуратура да определи 11 служители от специализираната администрация, чиято дейност, съгласно утвърдените длъжностни характеристики, структурно звено и функционални задължения е свързана с новата разширена компетентност на специализираните прокуратури. След определяне на съдебните служители, ангажирани с тази дейност, административният ръководител на СГП следва да предприеме действия по отношение на тях за извършване на промяна на работодателя им по чл. 123, ал. 1, т. 7 от КТ при стриктно спазване на разпоредбите на трудовото законодателство.

На основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ Прокурорската колегия съкрати 11 щатни бройки в Окръжна прокуратура – Благоевград, Районна прокуратура – Петрич, Районна прокуратура – Червен бряг, Районна прокуратура – Видин, Районна прокуратура - Пирдоп, Районна прокуратура – Етрополе, Районна прокуратура – Луковит, Районна прокуратура – Велинград, Районна прокуратура – Разград, Военно-апелативна прокуратура и Районна прокуратура – Левски и съответно разкри 11 щ. бр. за съдебни служители в Специализираната прокуратура. Новоразкритите щатове са за „завеждащ служба“ (2 бр.), „съдебни деловодители“ (5 бр.), „главен специалист – административна дейност“ (2), „прокурорски помощник“ и„чистач“.

Указано е на административните ръководители, в седем дневен срок от получаване на настоящото решение, при възможност да приложат процедурата по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ за съдебните служители, чиито бройки са съкратени и разкрити в Специализираната прокуратура.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд