Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост в органи на съдебната власт

7 юни 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт съкрати една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Елена. Със същото решение се разкрива на посочените основания една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен. Двете решения са, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.

На същото основание е разкрита и една длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от 04.06.2018 г. Решението е мотивирано с необходимостта да бъде преназначена Даниела Росенова Иванова – досега и. ф. административен ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205 от ПРЗ на ЗСВ на длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд. Съгласно Акт за заемане на длъжността „административен ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд“ от 04.06.2018 г. длъжността „административен ръководител – председател“ на съда заема Георги Ушев.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд