Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решения за провеждане на обществени поръчки

7 юни 2018 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за организиране, провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „I-ви етап „Строителни работи по част „Отопление, вентилация и климатизация“ на обект „Реконструкция и основно обновяване за нуждите на Районен съд – Елена и Районна прокуратура – Елена“. Прогнозната стойност на дейностите по обществената поръчка е 270 000 лв. с ДСС.

Пленумът прие да бъде организирана, проведена и възложена обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни разходи по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд – Варна“, с прогнозната стойност 172 500 лв.

Дадено е съгласие за организиране, провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи по основен ремонт на фасади на сградата на Окръжен съд – Шумен“ с прогнозна стойност 62 000 лв. с ДДС.

Пленумът прие да бъде организирана, проведена и възложена обществена поръчка с предмет: „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестнителна система в сградата на Районен съд – Нови пазар“ с прогнозна стойност 60 706 лв. с ДДС.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС да организира и проведе одобрените обществени поръчки, както и да сключи договори с избраните изпълнители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд