ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
13 юни 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Перник
Кандидати:
- Бисер Йорданов Михайлов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник;
- Бисер Стефанов Кирилов – прокурор в Софийска градска прокуратура .
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствения отдел на СГП.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
3. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Искра Николова Георгиева – следовател в Следствения отдел на СГП.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
4. Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, за периода 01.04.2017 г. - 30.09.2017 г.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

5. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за определяне дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Силистра, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол
№ 28/07.09.2017 г. (обн. в ДВ, бр. 74/12.09.2017 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Разград за назначаване на Недка Петрова Георгиева - прокурор в Районна прокуратура – Разград, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Разград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по молбата на Даниела Зефирова Андреева - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, за назначаване, на основание
чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в окръжна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за предварително атестиране на Михаела Димитрова Тихова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Монтана за придобиване статут на несменяемост на Галя Александрова Кирилова - прокурор в Окръжна прокуратура - Монтана.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Вероника Бориславова Трифонова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението административния ръководител на Районна прокуратура - Плевен за придобиване статут на несменяемост на Силвия Емилова Велизарова - прокурор в Районна прокуратура - Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

13. Проект на решение по предложението на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура - Габрово за увеличаване щатната численост на съдебните служители с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „служител по сигурността на информацията”.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
7 юни 2018 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд