ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 14 юни 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Изслушване на класираните кандидати за заемане на длъжността „главен секретар“ на Висшия съдебен съвет.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

2. Проект на решение относно Годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * * *
3. Предложение за изменение и допълнение в Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди.
Внасят: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд и Сотир Цацаров – Главен прокурор
4. Изразяване на съгласие относно отправено предложение от Съдебната администрация на Латвия за партньорство с ВСС във връзка с кандидатстване за финансиране по програма JUST-JCOO-AG-2018 на ЕК, насочена към дейности за насърчаване на сътрудничеството в съдебната сфера по наказателни въпроси.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ

Публикуван на:
11 юни 2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд