Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи решението си относно наличие на виновно поведение на Емилиан Лаков – съдия в Софийския районен съд, за забава на съдебни актове

12 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“ и 1 глас „против“ прекрати на основание чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт дисциплинарното производство срещу Емилиан Любенов Лаков – съдия в Софийския районен съд, в частта относно допуснато от него бездействие в период 2011 г. – 31.10.2016 г.

С 5 гласа „за“ и 7 гласа „против“ Колегията не взе решение по предложението на дисциплинарния състав, да се приеме, че съдия Лаков не е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 2 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, поради което да не му се наложи дисциплинарно наказание по направеното от  ИВСС предложение по отношение на 96 забавени дела за периода 31.10.2016 г. - 10.01.2017 г.

С 8 гласа „за“ и 4 гласа „против“ Колегията отложи вземането на решение.

Дисциплинарното дело е образувано по предложение на Инспектората към ВСС и на председателя на Софийския градски съд.

Според дисциплинарния състав формалното нарушение на служебните задължения се дължи на обективни причини, като броят и обемът на делата сочат невъзможност да се спазват законовите срокове при постановяване на съдебните актове и на липса на виновно поведение.

Съдийската колегия обсъди днес предложението на дисциплинарния състав като първо изслуша съдия Емилиан Лаков.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд