Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия отложи разглеждането на предложение за увеличаване на длъжностите „съдия“ в Районен съд - Перник

12 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение на административния ръководител – председател на Районен съд – Перник, за увеличаване на щатните длъжности „съдия“ в Районен съд – Перник.

Съдийската колегия обсъди становището на Комисията по атестирането и конкурсите, за необходимост от увеличаване на щатната численост на Районен съд – Перник само с една нова длъжност „съдия“.

Колегията смята, че КАК към СК трябва да събере данни за възможностите за прехвърляне на свободна длъжност „съдия“ от други съдилища в района на Окръжен съд – Перник в Районен съд – Перник, както и да се поиска становище от Комисия „Бюджет и финанси“ за евентуално финансово обезпечаване на нова щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник.

Съдът е трети по натовареност сред районните съдилища съгласно приетия с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 17/29.05.2018 г. Анализ на натовареността на съдилищата през 2017 г. Данните сочат, че един съдия в Районен съд – Перник разглежда месечно по 59 дела, при 45,97 дела средна натовареност на съдия за страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд