Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не одобри кандидатурите на трима съдии за национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

12 юни 2018 година

Съдийската колегия на ВСС не одобри постъпилите кандидатури за командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за позиция OLAF-B-5. Колегията прецени, че не разполага с достатъчно данни, дали кандидатите Ивайло Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд, Иван Стоилов – съдия в Софийския районен съд и Иво Вътев – съдия в Софийския районен съд, отговарят на поставените критерии по отношение на опита в посочената област съгласно изискванията към всяка обява за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти.

Съдийската колегия прие, че трябва да бъдат променени Правилата за нейната работа по отношение на критериите, които се поставят пред кандидатите за командировани национални експерти, както и тези за популяризиране на обявите за процедурите. Предлага се, освен на интернет страницата на ВСС, те да се публикуват на интернет страниците на ВКС, ВАС и да се изпращат на административните ръководители на органите на съдебната власт.

Вакантни позиции за командировани национални експерти (Seconded National Experts - SNE) в генерални дирекции, агенции и служби на Европейската комисия се обявяват от Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на ЕК. Настоящата процедура е за обявена вакантна позиция в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) - OLAF-B-5 – В – Разследвания II, В.5 – „Земеделие и структурни фондове III“, с краен срок за изпращане на  кандидатурите в  МВнР – 19.06.2018 г.

С решение на ВСС по протокол № 21/30.05.2013 г. се одобрява кандидатстването на български магистрати за вакантни позиции като командировани национални експерти (КНЕ) в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и в Правната служба (SJ) на ЕК.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд