Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНО ВТОРО КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОР” В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 

Във връзка с извършено второ класиране на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури, поради постъпил отказ от заемане на длъжността от класирания кандидат за РП - Варна, уведомяваме класираните кандидати - Станислава Димитрова Бакалова – класирана за РП - Варна и Росица Илиева Василева – класирана за РП - Провадия, че :

- в 3 дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадат лично или чрез упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, в отдел „Конкурси на магистрати“ заявление, съгласно чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, а

- в 7-дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадат в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет до Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия, декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт.

 

Образецът на заявлението по чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно” > Правила и образци на заявления > Заявление по образец 16 към чл. 29, ал. 3 - /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/ 

 

Образецът на декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно” à Правила и образци на заявления à Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес(pdfxls). 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд