Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г.

13 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ, за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. и го внесе за разглеждане и приемане от Пленума на ВСС.

Прокурорската колегия прие данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата вразумен срок по Глава Трета „а“ от ЗСВ, както и отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения в тази връзка, за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г.

След приемане на Анализа от Съдийската колегия същият ще бъде внесен за разглеждане от Пленума на ВСС. Прокурорската колегия предлага Пленумът на ВСС да препоръча на административните ръководители на съответните прокуратури, съобразно правомощията им по чл. 140 от ЗСВ, да извършат проверка на спрените дела и при наличие на условията на чл. 245, ал. 2 от НПК да предприемат организационни мерки за тяхното възобновяване. При осъществяване на правомощията по чл. 140, ал. 3 от ЗСВ административните ръководители на съответните прокуратури да съобразят и изпълнението на задължението по чл. 22, ал. 2 от НПК за приключване на разследването в разумен срок. Предлага се Пленумът да възложи на двете колегии да приемат отделни мерки за съдилищата и прокуратурите, с цел отстраняване на причините за нарушенията, които мерки след това да се внасят за приемане от Пленума, съгласно чл. 60м, ал. 2 ЗСВ.

Предлага се още Пленумът да отмени решенията на ВСС по т. 46.3.5 от Протокол № 20/23.05.2013 г. и по т.63.8-10 от Протокол № 61/10.12.2015 г. по отношение на административните ръководители на прокуратурите в страната. С посочените решения те бяха задължени на всеки шест месеца да извършват проверки на делата и преписките за тяхното приключване на съответните инстанции в разумни срокове, както и да се проследява изпълнението на препоръките дадени от ИВСС за стриктното спазване на чл. 234 от НПК за изготвяне на мотивирани искания, както и за периодично проследяване и докладване на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и неприключили към 2015 г. на ресорните заместник административни ръководители на Апелативна прокуратура – София, СГП и СРП.

Анализът на предоставените от ИВСС данни за допуснатите пропуски и нарушения във фазата на досъдебното производство, довели до нарушаване на правото на разграждане и решаване на делото в разумен срок, сочи на устойчивост на тенденцията на сравнително висок брой заявления, с присъдено обезщетение за забава, предпоставка за която са били пропуски и нарушения от страна на органите на досъдебното производство по спрени досъдебни производства. Отново са били констатирани случаи на неколкократно или продължително спиране на досъдебното производство за продължителни периоди от време, през които не са предприемани каквито и да било действия от органите на досъдебното производство, с оглед отстраняване причините, довели до спирането му. В други случаи извършваните действия са били формални, инцидентни и съответно недостатъчни, за обосновано възобновяване на производството и своевременното му, ефективно приключване. Налице са и данни за случаи на спряно производство в нарушение на разпоредбата на чл.244 ал.8 от НПК, както и за несвоевременно връчване на преписи от постановленията за спиране на производството на заинтересованите лица.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд