Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на седем районни прокуратури и определи дата за събеседване с кандидатите за административен ръководител на Районна прокуратура Силистра

13 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на районните прокуратури в Девин, Мездра, Нова Загора, Оряхово, Свиленград, Сливница и Царево. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител, ведно с изискуемите документи. Решението на Прокурорската колегия ще се обнародва в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС. Всички длъжности са свободни към датата на откриване на процедурата, като за районните прокуратури в Девин, Нова Загора, Оряхово, Свиленград и Царево това е втора процедура.

При предходните процедури не са постъпили кандидатури за Районна прокуратура - Нова Загора и Районна прокуратура – Оряхово. До момента не са постъпвали кандидатури и за Районна прокуратура – Сливница, въпреки проведените три процедури. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 11.07.2018 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Силистра. Кандидатите са трима – Петър Христов Петров – административен ръководител на Районна прокуратура – Дулово, Веселина Милушева и  Константин Йовев– прокурори в Районна прокуратура – Силистра.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд