Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира четирима прокурори и оптимизира щатната щатната численост на Районна прокуратура – Стара Загора

13 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Михаела Димитрова Тихова – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията прие комплексна оценка „Много добра“ на Галя Александрова Кирилова – прокурор в Окръжна прокуратура - Монтана,  Вероника Бориславова Трифонова – прокурор в Софийска районна прокуратура и Силвия Емилова Велизарова които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. С решение от днес, Прокурорската колегия отхвърли предложението за увеличаване щатната численост на Окръжна прокуратура – Габрово с 1 щ. бр. за длъжност „служител по сигурността на информацията“. Налице е високо съотношение на броя на съдебните служители спрямо броя на магистратите, което е над средното за окръжните прокуратури в страната.

Прокурорската колегия предложи на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Стара Загора с една свободна длъжност „прокурор“ и съответно да разкрие една длъжност „младши прокурор“, считано от датата на вземане на решението. Оптимизирането на щатната численост се налага с оглед предстоящото назначаване, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, на кандидатите за младши прокурори, след края на 9-месечното им обучение в Националния институт на правосъдието. Към момента в Районната прокуратура има една свободна длъжност „прокурор“ и две длъжности „младши прокурор“ при предстоящо назначаване на трима младши прокурори. Един от тях е кандидат за младши прокурор от конкурс през 2016 г., одобрен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 26/06.07.2016 г. с отложено задължително първоначално обучение в НИП за учебната 2017/2018 година, другите двама са кандидати за младши прокурори от конкурс 2017, одобрени с решения на Колегията по протокол № 26/19.07.2017 г. Те имат еднакъв резултат (бал) и еднакъв общ успех от държавните изпити и са заявили желание за Районна прокуратура Стара Загора при обявена една свободна длъжност. В ЗСВ липсват разписани критерии, при еднакви показатели да бъде предпочетен един от двамата одобрени кандидати от конкурс 2017 г., заявили желание за Районна прокуратура – Стара Загора, поради което се налага увеличаване на щатната численост чрез трансформиране на вакантната длъжност „прокурор“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд