ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
20 юни 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Проект на решение по заповед административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Николай Кръстев Кръстев – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
2. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Бойко Йорданов Атанасов – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
3. Проект на решение по заповед  на административния ръководител на Софийска градска прокуратура с която се налага дисциплинарно наказание „забележка“ на Илияна Вескова Димова  –  следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. Проект на решение по предложението на главния прокурор за поощряване на Мери Десюва Найденова - прокурор във Върховна административна прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по молбата на Мери Десюва Найденова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за преназначаване на 1 (един) прокурор, по реда на чл. 194,  ал. 1 от ЗСВ, от Районна прокуратура - Елена в Районна прокуратура – Плевен, по открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 13/09.05.2018 г. процедура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Варна за придобиване статут на несменяемост на Даниела Димитрова Петрова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Благоевград за периодично атестиране на Илиана Димитрова Ангелова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Анелия Христова Неделчева - прокурор в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

10. Проект на решение по предложението на районния прокурор на Районна прокуратура – Монтана за увеличаване щатната численост на съдебните служители с 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 

11. Информация за резултатите от извършена проверка, възложена с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 6/21.02.2018 г.
 Внася: Комисия по професионална етика

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
15 юни 2018 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд