ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 21 юни 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър относно увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Несебър с 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдия“.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
2. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура гр. Стара Загора.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

3. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
4. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение за корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2018 г. във връзка с дейности по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение за претърпени неимуществени вреди.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по изпълнителни листове.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на фасадата на сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ ремонт на климатичната система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за съдийски кабинет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър и шредер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписни системи за три съдебни зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за въвеждане на програмна система „JES“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. бюра и 3 бр. контейнери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в среща на изпитна комисия по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изготвяне на технически проект за преустройство на WC и изграждане на два броя стълбищни платформи за хора в неравностойно положение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за изготвяне на проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за извършване на конструктивно и енергийно обследване на сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за защита на прозорците на първия етаж, чрез поставяне на противоударно фолио.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за ремонт на санитарни възли.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за доставка на верижен стълбищен робот.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие“
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
31. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение за корекции по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
35. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност във Върховен административен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
36. Проект на решение относно актуализиран проект на „Споразумение за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на съдебната власт“ между Висшия съдебен съвет и Камара на частните съдебни изпълнители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение относно възстановяване по набирателната сметка на Районен съд гр. Севлиево на погрешно преведена сума.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

38. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до областния управител на област София, съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост, за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
39. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем на три помещения, находящи се в гр. Плевен, за нуждите на Военно-следствен участък – Плевен.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

40. Проект на решение за определяне на представители за участие в работна група за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
41. Проект на решение по доклад от Олга Керелска и Калина Чапкънова – членове на Висшия съдебен съвет от участие във встъпителната среща и семинар за дигитално правосъдие по Проект 3 на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) „Създаване на Форум за дигитално правосъдие“, проведена в периода 3-4 май 2018 г. в гр. Амстердам, Кралство Нидерландия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
18 юни 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд