ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
26 юни 2018 г. от 16.00 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

1. Проект на решение за назначаване на кандидатите за младши прокурори в районните прокуратури, по обявен конкурс с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 5/01.02.2017 г., успешно завършили обучението в НИП. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
2. Проект на решение за назначаване на кандидатите за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, по обявен конкурс с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол 
№ 5/01.02.2017 г., успешно завършили обучението в НИП. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
3. Определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Тополовград, открита с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 12/25.04.2018 г. (обн. ДВ бр. 40/15.05.2018 г.) 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
4. Проект на решение по молбата на полковник Георги Михалов Атанасов за освобождаване от заеманата длъжност „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура София, на основание 
чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
5. Проект на решение за извънредно атестиране на Христо Янков Георгиев - прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 14/24.04.2018 г., т. Р-2.1.2. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение относно изготвяне на нова комплексна оценка за извънредно атестиране на Диана Велчева Спасова - прокурор в Софийска районна прокуратура, след изслушване в заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 06.06.2018 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ 


Публикуван на:
21 юни 2018 г.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд