Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага на Пленума на ВСС да обсъди актуализиране на Правилата за дисциплинарна дейност

26 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС да приеме решение за необходима промяна на Правилата за дисциплинарна дейност на ВСС (приети с решение по протокол № 60/11.12.2014 г.) във връзка с утвърдения с решения на Съдийската колегия (протокол № 37/26.09.2017 г.) и Прокурорската колегия (№30/27.09.2017 г.) „Стандарт за провеждане на дисциплинарните производства по Глава шестнадесета от Закона за съдебната власт“. Той е разработен в рамките на дейност 4 по проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарна практика в съдебната система“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г.

Съдийската колегия обсъди правното значение, действието и прилагането на Стандарта за провеждане на дисциплинарните производства, предвид наличие на противоречия с действащата правна уредба.

Посочена бе също необходимост от коригиране на Правилата за дисциплинарната дейност на ВСС, приети с решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г. в съответствие с промените в Закона за съдебната власт, приети през 2016 г. В Правилата не е отразено разделянето на ВСС на Пленум, Съдийска и Прокурорска колегии със съответните правомощия.

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд