Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Юлиян Банков за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Военен съд – София

26 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 168, ал. 8 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., определи Юлиян Венциславов Банков – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Военен съд – София, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Военен съд – София, считано от 02.07.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Назначението се прави предвид изтичащия мандат на Свилен Русев Александров като административен ръководител на Военен съд – София.

С решение на Съдийската колегия на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Свилен Александров е преназначен на заеманата преди избора му за административен ръководител длъжност „съдия“ във Военно-апелативен съд – София, считано от 02.07.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд