Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Росица Калугерова за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански

26 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 168, ал. 8, от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г. , определи Росица Георгиева Калугерова – съдия в Районен съд – Сандански, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански, считано от 04.07.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Назначението е във връзка с изтичащия на 03.07.2018 г. мандат на настоящия административен ръководител Николинка Крумова Бузова. Съдийската колегия я преназначи на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на заеманата преди избора ѝ за административен ръководител длъжност „съдия“ в Районен съд – Сандански, считано от 04.07.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд