Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия предлага увеличаване на длъжностите „съдия“ в Районен съд - Перник

26 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт предлага Пленумът на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Радомир, считано от датата на вземане на решението.

Колегията предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ Пленумът на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, считано от датата на вземане на решението.

Предложението се внася за разглеждане и произнасяне на заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 05.07.2018 г.

Съдийската колегия взе предвид мотивите на Комисията по атестирането и конкурсите, която посочва, че в Районен съд – Радомир има 5 магистратски длъжности, като едната е свободна. След редуциране на магистратския състав, натовареността на органа остава под средната за страната, което позволява оптимизиране на щатната численост на този орган на съдебната власт. Районен съд – Радомир има натовареност под средната за страната с 31,60 дела за разглеждане месечно на 1 съдия, при средна за страната 45,97 броя дела.

Статистическите данни за Районен съд – Перник сочат висока натовареност, като при 17 магистрати, средната натовареност на един от тях е 59,04 дела за разглеждане. По отношение на свършените дела средната натовареност на съда е 54,01 дела, при средна за страната 39,02. Анализът показва, че след разкриване на допълнителна длъжност „съдия“, този орган на съдебната власт остава с натовареност над средната за страната.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд