Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира четирима магистрати

26 юни 2018 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ изслуша Елена Николаева Стойчева-Андреева – съдия в Окръжен съд – Варна, и уважи частично нейното възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка. С решение на Колегията бе проведено на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ извънредно атестиране на съдия Стойчева-Андреева, като бе приета много добра оценка.

Съдийската колегия на основание чл. 196, т. 4 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, проведе извънредно атестиране на Божана Костадинова Желязкова – съдия в Софийски градски съд, като на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд – Варна, като на основание чл. 206 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“.

На място в по-горен ранг е повишена на основание чл. 234 от ЗСВ Албена Такова Момчилова – съдия в Софийския районен съд.

Колегията остави без уважение предложението на административния ръководител на Административен съд – Варна, за повишаване на Ралица Добрева Андонова – съдия в същия съд, на място в по-горен ранг. Причина за това е наличие на нарушения, установени по реда на чл. 327 от ЗСВ с влязла в сила заповед, извършени от магистрата по време или след неговото последно атестиране.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд