Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС направи изменения в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата

26 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие предложения за изменения в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 340а от ЗСВ. Прави се промяна на разпределението на длъжностите по нови раздели.

Длъжностите „Завеждащ служба“ и „Секретар на колегия във ВКС и ВАС“ от раздел „Ръководни длъжности“ преминават в раздел „Специализирана администрация“.

В Общата администрация се обособяват експертни длъжности, като „системен администратор“, „експерт“ и „връзки с обществеността“. В длъжностите на „Общата администрация“ са „човешки ресурси“, „счетоводител“, „управител сгради“, „съдебен статистик“ и „специалист“.

Създават се нови раздели, в които се обособяват техническите длъжности и „специфични длъжности“, като в последните се включват тези на служителите в учебните бази.

Направените промени в Класификатора не се отразяват на възнагражденията за длъжностите.

Направените промени са мотивирани от прилагането на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обнародван в Държавен вестник, брой 49 от 12.06.2018 г. Измененията в него засягат и съдебните служители, а именно чл. 340 а „На ръководни и експертни длъжности може да бъдат назначавани само лица с висше образование“. Това поражда противоречие с последния приет и прилаган от съдилищата Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, поради което и редица проблеми на нива апелативен, окръжен и районен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд