Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС реши обявите за кандидатстване за командировани национални експерти в структури на ЕК да се изпращат на съдилищата

26 юни 2018 година

Съдийската колегия възложи на дирекция „Международна дейност“, съвместно с дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ при изготвяне на обяви, свързани с подбор на командировани национални експерти в генералните дирекции, агенциите и службите на Европейската комисия, и на национални експерти по заявки за принос към мисиите на ЕС във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), както и в мисии на НАТО, и други международни инициативи, да се изпращат на съдилищата съобщения с информация за публикацията.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане възражение на Иво Вътев – съдия в Софийския районен съд, срещу решение на Съдийската колегия по протокол № 20/12.06.2018 г., т. 12.3, с което не е одобрена кандидатурата му за командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), на позиция OLAF-В-5.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд