Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Яни Гайдурлиев на длъжност „заместник-председател“ на Окръжен съд – Бургас

26 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ освободи Петя Иванова Петрова – Дакова – съдия в Окръжен съд – Бургас, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на същия съд.

Колегията назначи на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ Яни Георгиев Гайдурлиев – съдия в Окръжен съд – Бургас, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Петя Петрова-Дакова е преназначена на заеманата преди назначаването ѝ за „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Бургас, длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на встъпване на Яни Гайдурлиев на ръководния пост.

Разместването се прави по предложение на Росица Темелкова - административен ръководител – председател на съда, във връзка с подадена от Петя Петрова-Дакова оставка от длъжността „заместник на административния ръководител“ и „Ръководител на Наказателно отделение“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд