ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 05 юли 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Обсъждане на наличие/липса на необходимост от промяна на Правилата за дисциплинарна дейност на Висшия съдебен съвет (приети с решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г.) във връзка с утвърдения с решение на съдийската колегия на ВСС по протокол № 37/26.09.2017 г. и решение на прокурорската колегия на ВСС по протокол № 30/27.09.2017 г. „Стандарт за провеждане на дисциплинарните производства по Глава шестнадесета от ЗСВ“, разработен в рамките на дейност 4 по проект: "Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-С01/08.09.2016 г. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
2. Проект на решение за увеличаване щатната численост на Районен съд – Перник и обсъждане на възможността за съкращаване на 
1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Радомир. 
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

3. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
„Дава съгласие“ 
4. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение по писмо от Националния институт на правосъдието с искане за осигуряване на средства за изплащане на разлика във възнаграждения и осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт на служебен автомобил. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ ремонт на фасадата на сградата на съда. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации и 4 бр. батерии за UPS. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации и 4 бр. непрекъсваеми ТЗИ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации, 4 бр. персонални принтери и 2 бр. МФУ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за извършване на контролни измервания на захранващата мрежа на компютърната техника. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр.UPS, 10 бр. батерии за UPS и барабан за копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър RACK. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и лиценз за сървърна операционна система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за сървърна операционна система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за сървърна операционна система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за въвеждане на програмна система „JES“, програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“ и модул „Електронни справки към РБСС“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Личен състав“-Windows. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
27. Проект на решение за корекции по бюджета на Окръжен съд гр. Шумен и Административен съд гр. Смолян за 2018 г., във връзка с дейността им по заснемане на симулативни процеси и изготвяне на обучителни видеоматериали по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
28. Проект на решение за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
29. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
30. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
31. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши прокурори в районните прокуратури. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт на наказателно деловодство и архив. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и монитори. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 18 броя батерии за UPS. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за сървърна операционна система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за сървърна операционна система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за сървърна операционна система. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за закупуване на сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на принтер висок клас. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на компютърна система „NForce“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на климатик. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
45. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
46. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на климатик. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

„Не дава съгласие“ 
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на настилки в сградата на съда. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
48. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой колонен климатик. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на книги и знаме за три училища, участващи в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г . 
50. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
51. Проект на решение относно вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
52. Проект на решение за корекции по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
53. Проект на решение за корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Разни 
57. Проект на решение относно доклад за изпълнението на дейностите по проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
58. Проект на решение относно организиране и провеждане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на цялостно сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
59. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Балчик за увеличаване на лимита за представителни цели за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
60. Проект на решение по предложението на председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне за ползване автомобил марка „Ауди“, модел А6, на Районен съд гр. Плевен. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
61. Проект на решение относно справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.05.2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
62. Проект на решение за упълномощаване на Силвия Илиева – главен секретар на ВСС, с право на първи подпис на приходни и разходни касови документи. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
63. Проект на решение относно предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM и UMTS. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

64. Проект на решение за приемане на Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди, в изпълнение решение на Пленума на ВСС по протокол № 17/14.06.2018 г., т. 3. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
65. Проект на решение за актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” на органите на съдебната власт за 2018 г. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
66. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с „Деметра проект” ООД – автор на инвестиционен проект за осъществяване на авторски надзор на обект: „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново”. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
67. Проект на решение за предоставяне на права на Комисия „Управление на собствеността” за вземане на решения, свързани с организационни и технически въпроси по подготовката на обществени поръчки по управлението и стопанисването на сградния фонд, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
68. Проект на решение за разпределение на ползването на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Г.М. Димитров” № 28, в който се помещават Военен съд гр. Пловдив и Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ

69. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 7 от 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс, издадена от министъра на правосъдието. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
70. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
71. Проект на решение относно необходимостта за изменение на Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

* * * * *

72. Проект на решение по предложение за допълване решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 40 от Протокол № 18/21.06.2018 г., с което са определени представители за участие в работна група за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 
Внася: Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
28 юни 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд