ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
04 юли 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Връчване отличията на прокурори и следователи, поощрени съгл. чл. 303 от ЗСВ.

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 19/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
3. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Тихомир Косев Тодоров – административен ръководител на Окръжна прокуратура - Разград.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура – София за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на майор Георги Атанасов Петров – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
5. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Кирил Димитров Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
6. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Силвия Стефанова Косева – следовател в Следствен отдел на Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
7. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Русе, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Валентин Йорданов Дочев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Русе.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
8. Проект на решение относно решение № 14591 от 29.11.2017 г. на Върховния административен съд – шесто отделение, по адм.дело № 6699/2018 г. и решение № 7305/04.06.2018 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 1241/2018 г.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
9. Проект на решение относно решение № 13149/01.11.2017 г. на Върховния административен съд – шесто отделение, по адм.дело № 11940/2016 г., и решение № 8106/15.06.2018 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – II колегия по адм.д.№ 465/2018 г.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
10. Проект на решение по информация от административния ръководител на Апелативна прокуратура - Пловдив относно изпълнение на препоръки от Инспектората към Висшия съдебен съвет в Акт за резултати от извършена планова проверка в Окръжна прокуратура - Стара Загора.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

11. Попълване състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с предстоящо изтичане на едногодишния мандат, по чл. 37, ал. 8 от ЗСВ, на избраните членове от Общите събрания на прокурорите от ВКП и ВАП и Общото събрание на следователите от НСлС, определени с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол
№ 25/05.07.2017 г., т. 6.1, и протокол № 7/07.03.2018 г., д.т. 33.
12. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за назначаване на Иван Стоименов Гешев – административен ръководител на Специализираната прокуратура, на длъжност „заместник на главния прокурор” при Върховна касационна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за назначаване на Емил Велков Петров на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за определяне на Соня Йовчева Петрова – прокурор в Районна прокуратура – Средец, за изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Средец.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложение за назначаване на младши прокурори, по обявените конкурси с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/30.01.2014 г. и протокол
№ 3/22.01.2015 г., на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури, след изтичане на срока по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение относно определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Костинброд, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/27.09.2017 г. (обн. ДВ, бр.80/06.10.2017 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура - Благоевград, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/07.03.2018 г. (обн. ДВ, бр.24/16.03.2018 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение относно извънредно атестиране на Георги Методиев Асенов - прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 1/16.01.2018 г., т. Р-11.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Бургас за предварително атестиране на Лидия Антоанова Георгиева - младши прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Видин за предварително атестиране на Николай Росенов Каменов - младши прокурор в Районна прокуратура - Видин.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решеине по предложение от административния ръководител на Районна прокуратура - Добрич за предварително атестиране на Даниел Миленов Илиев - младши прокурор в Районна прокуратура - Добрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Кюстендил за предварително атестиране на Диляна Бориславова Барбутова - младши прокурор в Районна прокуратура - Кюстендил.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Ловеч за предварително атестиране на Веселина Стоянова Стоянова - младши прокурор в Районна прокуратура - Ловеч.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Смолян за предварително атестиране на Георги Филипов Харизанов - младши прокурор в Районна прокуратура - Смолян.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Петя Пенчева Василева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на заместник-административния ръководител на Окръжна прокуратура - Благоевград за периодично атестиране на Димитър Христов Драганчев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложението на Георги Тодоров Чинев - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас за повишаване на Андрей Обретенов Червеняков - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас за повишаване на Галя Славчева Маринова - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас за повишаване на Мануел Тотев Манев - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение по предложението на от административния ръководител на Окръжна прокуратура - Кюстендил за повишаване на Бойко Кирилов Калфин - прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ 


Публикуван на:
28 юни 2018 г.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд