Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Административните ръководители на съдилищата ще уведомяват Съдийската колегия на ВСС за всяка влязла в сила заповед по чл. 327, ал. 1 от ЗСВ

3 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет указа на административните ръководители на съдилищата да уведомяват за всяка влязла в сила заповед, издадена по чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чрез изпращане на препис от нея с отметка за датата на влизането ѝ в сила, заедно с цялата преписка.

Целта е в случай на оспорване на заповед за обръщане на внимание на магистрат, председателите на съдилища да уведомяват ВСС за влязлото в сила съдебно решение, тъй като Съдийската колегия взема решение за прилагане на заповедта към кадровото дело на магистрата.

По ред на чл. 327, ал. 1 от ЗСВ административният ръководител може да обърне внимание на магистратите за допуснати от тях нарушения по образуването и движението на делата или по организацията на работата. Заповедите се приемат за сведение от съответната колегия на ВСС и се прилагат към кадровото дело на съответния магистрат, като могат да се вземат предвид при кариерното му развитие. Съответната колегия не разполага с правомощия да се произнася по законосъобразността на издадената заповед, а съдебната практика приема, че тези заповеди подлежат на контрол от съда. При оспорване на заповедта, съответната колегия на ВСС не е страна в съдебното производство и за евентуалната отмяна с решение на съда, същата не се уведомява.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд