Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира четирима магистрати

3 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт проведе предварително атестиране на Димитър Куртев Демирев – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, като на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“. Колегията остави без уважение възражението на младши съдия Демирев срещу изготвената му комплексна оценка. Той не се яви пред Съдийската колегия, за да бъде изслушан във връзка с направеното от него възражение.

На основание чл. 196, ал. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Катерина Делчева Енчева – съдия в Софийския градски съд и на Ася Тодорова Стоименова – съдия в Районен съд – Кюстендил, като на основание чл. 206 от ЗСВ Колегията прие комплексна оценка „много добра“.

Предварително атестиране бе проведено на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ на Андон Вълков Вълков – младши съдия в Окръжен съд – Варна, като бе приета комплексна оценка „много добра“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд