КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 22
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА
 3 ЮЛИ 2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВАТ: Боян Новански, Вероника Имова, Даниела Марчева 
(На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет) 
Откриване на заседанието – 09.34 ч. 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 46/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПРЕКРАТЯВА производството, образувано по предложение с peг. индекс ВСС-9635 от 11.07.2017 г. на Стефан Милев, и.ф. председател на Софийски районен съд, в частта относно допуснатото бездействие от страна на Даниела Красимирова Тошева, съдия в Софийски районен съд, в периода от 2015 до 30.09.2016 г. по делата, описани под № 1 до № 163 в таблицата в мотивите на настоящото решение. 
1.2. НЕ ПРИЕМА предложението на дисциплинарния състав, че Даниела Красимирова Тошева, съдия в Софийски районен съд, не е извършила нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 2 и ал. 3 ЗСВ, поради което НЕ ПРИЕМА предложението да не й се налага дисциплинарно наказание по направеното предложение от Стефан Милев, и.ф. председател на Софийски районен съд, с peг. индекс ВСС-9635 от 11.07.2017 г. в частта, относима за периода от 30.09.2016 г. до 25.07.2017 г. по всички 249 дела, описани в таблицата в мотивите на настоящото решение. 
1.3. ОТЛАГА произнасянето на решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 46/2017 г. по описа на ВСС за заседание на Съдийската колегия на 17.07.2018 г., за което да бъде уведомена съдия Даниела Красимирова Тошева, предвид възможността да бъде изслушана и/или да представи писмено становище по ангажиране на дисциплинарната й отговорност. Бяха направени две предложения за налагане дисциплинарни наказания – по чл. 308, ал 1, т. 1 и т. 2 от ЗСВ. 
2. ОТНОСНО: Обсъждане на промяна на условията и реда за уведомяване на Съдийската колегия за издадените от административните ръководители заповеди по чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт и прилагането им към кадровото дело на съответния съдия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УКАЗВА на административните ръководители на съдилищата да уведомяват Съдийската колегия на ВСС за всяка влязла в сила заповед, издадена по реда на чл. 327, ал. 1 ЗСВ, чрез изпращане на препис от същата с отбелязване на датата на влизането й в сила, ведно с цялата преписка по издаването й.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

3. ОТНОСНО: Изслушване на Димитър Куртев Демирев - младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за предварително атестиране (поканен, не се явява за изслушване)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Димитър Куртев Демирев - младши съдия в Окръжен съд - Благоевград срещу изготвената му комплексна оценка за предварително атестиране. 
3.2. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Димитър Куртев Демирев - младши съдия в Окръжен съд - Благоевград. 
3.3. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" - 97 (деветдесет и седем) точки на Димитър Куртев Демирев - младши съдия в Окръжен съд - Благоевград. 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Минко Недялков Минков от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Габрово, както и от длъжността „съдия, считано от 16.07.2018 г. 
4.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Минко Недялков Минков - административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества. 
5. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Катерина Делчева Енчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Катерина Делчева Енчева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
6. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Ася Тодорова Стоименова - съдия в Районен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в АС”. 
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ася Тодорова Стоименова - съдия в Районен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в АС”. 
7. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Андон Вълков Вълков - младши съдия в Окръжен съд - Варна. 
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Андон Вълков Вълков - младши съдия в Окръжен съд - Варна.

Закриване на заседанието – 10.38 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
04.07.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд