ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
11 юли 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Предложение за оптимизиране структурата на районните прокуратури.
Внася: Главен прокурор

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Силистра
Кандидати:
- Веселина Милушева Милушева - прокурор в Районна прокуратура - Силистра;
- Константин Петров Йовев - прокурор в Районна прокуратура – Силистра;
- Петър Христов Петров - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Дулово.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Тополовград
Кандидат:
- Неда Иванова Михалева - и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Тополовград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. Проект на решение по предложението на главния прокурор за поощряване на Калин Иванов Белчев - следовател в Национална следствена служба, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по заявлението на Калин Иванов Белчев за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по предложението на главния прокурор за поощряване на Любомир Тодоров Николов - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по заявлението на Любомир Тодоров Николов за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на главния прокурор за определяне на Даниела Костадинова Начева – заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Плевен за придобиване статут на несменяемост на Ана Симеонова Василева - прокурор в Районна прокуратура - Дупница.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Мездра за периодично атестиране на Евтим Иванов Евтимов - прокурор в Районна прокуратура - Мездра.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Николай Кръстев Кръстев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на Силвия Борисова Русева - следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, за извънредно атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас за повишаване на Светослав Здравков Маринчев - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас за повишаване на Георги Димитров Дуков - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас за повишаване на Росица Георгиева Дапчева - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас за повишаване на Манол Георгиев Манолов - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Момчилград за повишаване на Мария Ангелова Михайлова - прокурор в Районна прокуратура - Момчилград, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на Александър Цанков Михайлов - прокурор в Районна прокуратура - Карлово за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Павел Емилов Панов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Радослав Георгиев Стоев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Хасково за повишаване на Зорница Руменова Проданова - прокурор в Районна прокуратура - Хасково, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на главния прокурор за допълнително обсъждане и преценка на необходимостта от увеличаване броя на действащите прокурори в състава на Комисията по атестирането и конкурсите и съотношението на избираните от общите събрания на ВКП и ВАП съгласно изменението на чл. 9, ал. 1 от Правилата за работата на Прокурорската колегия на ВСС по протокол №15/06.06.2018 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

23. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за даване на съгласие за трансформиране на 1 /една/ щатна бройка за длъжност „шофьор-куриер“ в 1 /една/ щатна бройка за длъжност „младши специалист-администратор и домакин“ в щата на Администрацията на главния прокурор.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на :
09 юли 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд