ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 12 юли 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
1. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по изпълнителен лист.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на Република България за осигуряване на средства за основен ремонт на отоплителната инсталация в сградата на Военно-окръжна прокуратура – София.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за доставка и изграждане на две входни врати на съдебна зала и ремонт на фоайе и коридор.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на портална плъзгаща врата към паркинга.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за подмяна на осветлението.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за основен ремонт на входната врата на сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2018 г., във връзка с решения на комисия „Управление на собствеността“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на зам. председателя на Административен съд гр. Русе за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
16. Проект на решение по доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент за увереност в Администрацията на ВСС, отдел „ЕМПП“, на основание решение по т. 40.2 от протокол № 15/31.05.2018 г. на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
17. Проект на решение относно съгласуване на проект на финансова обосновка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по проект на Националната програма „Цифрова България 2025“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по предложението на главния секретар на Администрацията на Главния прокурор за сключване на договор с Райфайзенбанк /България/ ЕАД за обслужване на картови разплащания чрез инсталиране на виртуално терминално устройство ПОС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

19. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за извършване на консултантска услуга.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

20. Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
9 юли 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд