Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира 20 магистрати

10 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично  направеното от Милена Рангелова Даскалова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Перник, възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка и на основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ проведе извънредно атестиране, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“. Извънредно атестиране е проведено също на Невена Иванова Грозева-Недева – съдия в Апелативен съд – София, на Димитрина Ангелкова Йорданова – съдия в Софийския градски съд, Мария Иванова Христова – съдия в Окръжен съд – Варна и на Даниела Росенова Иванова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, като Съдийската колегия прие за всяка от тях комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Съдийската колегия на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ проведе предварително атестиране на Петър Иванов Минчев – съдия в Софийски районен съд, на Ивета Венциславова Иванова – младши съдия в Окръжен съд – Перник, на Мартин Рачков Баев – съдия в Районен съд – Бургас, на Калин Валентинов Иванов – съдия в Районен съд – Монтана, на Кристина Евгениева Панкова – съдия в Районен съд – Благоевград, като за всеки от тях прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 209, ал. 1, във връзка с чл. 206, ал. 2 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (Държавен вестник, бр. 62/09.08.2016 г.) Съдийската колегия прие комплексна оценка „много добра“ на Иванина Иванова Пъстракова – съдия в Софийския районен съд, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Анелия Маринова Игнатова – съдия в Районен съд – Ихтиман, на Надежда Стефанова Трифонова – Велева – съдия в Апелативен съд – София, на Светлин Иванов Иванов – съдия в Окръжен съд – Бургас, като прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия на основание чл. 234 от ЗСВ повиши Гроздан Бончев Грозев – съдия в Районен съд – Хасково, Янко Венциславов Чавеев – административен ръководител – председател на Районен съд – Самоков, Яна Атанасова Вълдобрева – съдия в Апелативен съд – София, и Яна Цветанова Димитрова – съдия в Софийския районен съд, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На същото основание е повишена Валентина Жекова Иванова – съдия в Районен съд – Хасково, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд