Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Милена Атанасова Георгиева за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Пловдив

10 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 168, ал. 7 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г. определи Милена Атанасова Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Пловдив, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 16.07.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Предложение за това е направено от Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, предвид старшинството на Милена Георгиева сред заместник-председателите на съда.

На основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 205, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСВ, Колегията преназначи Иван Георгиев Калибацев – административен ръководител – председател на Районен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в същия съд, считано от 16.07.2018 г.

Решението е взето по молба на съдия Калибацев във връзка с изтичане на мандата му като административен ръководител – председател на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд