Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Людмила Василева Панайотова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дупница

10 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Колегията по протокол № 45/07.11.2017 г., определи Людмила Василева Панайотова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Дупница, за изпълняващ функциите „административен ръководител, считано от 20.07.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Предложение за това е направено от Комисията по атестирането и конкурси към Съдийската колегия на ВСС, с мотив, че тя е заместник на административния ръководител, чийто мандат изтича.

На основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт Колегията преназначи Ели Георгиева Скоклева – административен ръководител – председател на Районен съд – Дупница, на заеманата преди избора ѝ за административен ръководител длъжност „съдия“ в същия съд, считано от 20.07.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд