Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отхвърли предложение за увеличаване на щатната численост на Апелативен съд – Велико Търново

10 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново, за увеличаване на щатната численост на съда с една нова длъжност „съдия“ в наказателното отделение.

Решението е съобразено с изразените от Комисията по атестирането и конкурсите и Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия отрицателни становища. Апелативен съд – Велико Търново е с утвърдена щатна численост от 17 магистрати, като към настоящия момент не са заети 4 длъжности в гражданското отделение.

Съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Правилата за работа на Колегията, разкриване на нови длъжности се извършва съобразно отчетената степен на натовареност на съдиите и съдилищата. Статистическите данни за 2017 г. показват, че Апелативен съд – Велико Търново е с натовареност около средната за апелативните съдилища с 8,23 броя дела за разглеждане месечно от един съдия, при средна за страната 8,79. Броят на свършените дела е 7,36 месечно от един съдия, при средна за страната натовареност 7,28. Отбелязва се, че преобладаващата част от постъпилите през 2017 г. дела не са с голяма тежест. Предвид това Комисията по атестирането и конкурсите изразява становище, че съдиите в Апелативен съд – Велико Търново работят в оптимален числен състав.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд